• +420 519 352 761-3
    info@mauting.com
  • Mikulovská 362,
    Valtice, Czech Republic
contact-banner-image


Vize společnosti MAUTING s r.o.:


„Být flexibilním a globálně působícím poskytovatelem komplexních řešení v oblasti zpracování masa, přinášejících zákazníkům konkurenční výhodu."

V návaznosti na stanovenou vizi vyhlašuje politiku kvality:

1. Zabezpečit pružnou reakci na požadavky zákazníků a stabilizované prostředí pro provádění činností, které mají vliv na kvalitu     výrobku a jeho uvádění do provozu vytvořením a následným zdokonalováním systému managementu kvality společnosti a tak posílit důvěru zákazníků ve schopnost naší společnosti dodávat produkty požadované kvality a uspokojovat očekávání zákazníků.

2. Pro uspokojování požadavků zákazníků zabezpečit dodržování požadavků v oblasti potravinářství, efektivní a rychlá řešení zvyšováním kompetence pracovníků naší společnosti a působením na smluvní partnery omezit výskyt neshod.

3. Zákazníkům nabízet komplexní řešení jejich požadavků a potřeb za konkurenceschopné ceny při nízkých nákladech a tím trvale zabezpečovat finanční zdroje pro rozvoj společnosti.

Pro naplnění této politiky kvality se vedení společnosti zavazuje:

• vyhlášenou politiku kvality  projednávat se všemi pracovníky společnosti, aby zajistilo její pochopení a každodenní naplňování
• stanovovat a minimálně ročně aktualizovat konkrétní hodnotitelné cíle kvality v souladu s vyhlášenou politikou kvality
• vytvářet podmínky pro splnění stanovených cílů kvality včetně poskytnutí potřebných finančních i personálních zdrojů
• pravidelně kontrolovat plnění programu realizace jednotlivých kvalitativních cílů a dosažení jejich požadovaných hodnot, případně ukládat nápravná opatření
• umožnit zvyšování znalostí pracovníků jak profesních, tak v oblasti managementu kvality
• neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality prostřednictvím zlepšování jeho procesů
• opakovaně přezkoumávat vhodnost a aktuálnost politiky kvality i v důsledku neustálých změn
• politika kvality vychází z osmi zásad normy ČSN EN ISO 9001 s tím, že vedení společnosti se zavazuje dodržovat související zákonný rámec.

Vedení společnosti očekává od svých pracovníků:

• odpovědnost za kvalitu vlastní práce posílenou kontrolou výsledků vlastní práce s cílem předcházet neshodám
• znalost a přesné dodržování stanovených postupů systémů managementu kvality včetně politiky kvality
• aktivní spolupráci při zlepšování zavedeného systému managementu kvality formou námětů předkládaných vedení společnosti